بشکه های فلزی دو درب فلنجی:

حجم :218 لیتر

ورق مصرفی : ورق فلزی سرد روغنی مطابق استاندارد       DIN1623EN101

درب ها : با دو درب فلنجی . درب 2 اینچ برای پر کردن و ¾ اینچ برای تهویه مطابق استاندارد بین المللی   ISO 157500

بدنه بشکه :دوخت بدنه بشکه با سیستم درز جوشی الکتریکی و با تکنولوژی تریپل سیم انجام میشود.شکل دهی بدنه جهت استحکام بدنه بشکه
کنگره هایی با دوعدد رول غلتشی در بدنه شکل داده میشود.

رنگ آمیزی سطح خارجی : مطابق با رنگ انتخاب شده از سری رنگهای استاندارد موجود در کاتالوگ رال. چاپ سیلک تک رنگ در بدنه و سطح فوقانی بشکه رنگ آمیزی دورنگ ( باند کمر)

Tight Head Drums:

volume : 218 LT

 steel : cold rolled steel plate in DIN 1623 EN 10130 standards.

Closures:2 tri-sure 4S Closures; 2” filling and ¾ ventilation closures; to meet ISO 157500 international standards.

Body :Electrically welded body seam. and production with triple-seam technology.Corrugation option on the body for additional strength and tow rolling beads on the body.

Exterior paints & decorations : colours according  to the range of RAL standards catalogue.Silk – screening option on the body or top-end .Center band option.